Leerlingbegeleiding op school

Remedeal Teaching rekenen

Wanneer een leerling ernstige reken- en wiskundeproblemen ervaart en eerdere begeleiding onvoldoende vorderingen oplevert, wordt vanuit het protocol ERWD verwacht dat de leerkracht een diagnostisch gesprek voert, de resultaten analyseert en een individueel handelingsplan opstelt en uitvoert. Dit wordt in het protocol ‘fase oranje’ genoemd. Deze analyse kan ook in samenspraak met de leerkracht door mij uitgevoerd worden. Ook de begeleiding die daarna nodig is, kan ik op school uitvoeren. Samen met ouders, leerling en leerkracht, bespreken we hoe de vervolgbegeleiding eruit zal zien.

Leerlingen met moeite met rekenen en wiskunde kunnen faalangst hebben opgebouwd. We werken, naast het werken aan de rekenvaardigheden,  ook  aan de rekenbeleving en aan het vergroten van zelfvertrouwen bij rekenen. Faalangsttraining wordt aangeboden met de technieken van Teken je Gesprek.

Rekenbegeleiding op school in de bollenstreek (Lisse, Voorhout, Noordwijkerhout, Sassenheim, Warmond, Hillegom), Oegstgeest en Leiden.


Sociale en emotionele ontwikkeling

In gesprek en de begeleiding proberen we onderscheid te maken in beide deelgebieden. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling, maken we in overleg met de leerling, de ouders en de leerkracht een begeleidingsplan  voor ongeveer zes weken.
Leerlingen die zich onhandig voelen of zich onhandig gedragen in sociale situaties, die ongemotiveerd zijn geworden voor school, die vinden dat ze alleen maar onbegrijpende leraren hebben, gepest worden of pester zijn of vaak betrokken zijn bij ‘gedoe’,  vinden door oplossingsgerichte gespreksvoering  hun eigen haalbare oplossingen. Hiermee kunnen ze echt verder.

Met behulp van de methode Teken je Gesprek (Vreede, 2011) ‘pluizen’ we een concrete situatie uit: ‘wat was de situatie, wat dacht je, wat deed je, hoe voelde dat?’.  We formuleren vervolgens gedachten en acties die hem kunnen helpen om dat nieuwe doel te bereiken. 

In zes lessen leert de leerling zelf zijn helpende gedachten te ontwikkelen en te gebruiken in nieuwe (moeilijke) situaties.  Oplossingsgerichte gespreksvoering werkt motiverend. Leerlingen gaan aan de slag met hun zelf geformuleerde oplossingen en ze merken direct wat hen dat oplevert.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (ADHD/ASS/etc.) komen ook in aanmerking voor deze vorm van begeleiding. Leerlingen met een PGB kunnen deze inzetten voor persoonlijke begeleiding en persoonlijke ontwikkeling op sociaal-emotionele ondersteuning en zelfstandigheidsbevordering.


Executieve functies, werkhouding, plannen en organiseren

De term executieve functies is geïntroduceerd door neurowetenschappers. Er is veel discussie over wat er allemaal onder dit begrip valt. Grofweg is het een verzamelnaam voor denkprocessen in onze hersenen die belangrijk zijn voor ons denken (cognitie) en voor ons uitvoeren (executie) van sociaal, efficiënt en doelgericht gedrag. Executieve functies noemen we ook wel ‘zelfregulerende functies’. Het zijn complexe hoogontwikkelde cognitieve functies. Voorbeelden zijn taakinitiatie, flexibiliteit, inhibitie, planning en emotieregulatie.

Leerlingen die problemen op school ondervinden, hebben veelal last van wat minder ontwikkelde executieve functies. Dat kunnen problemen zijn op het gebied van leren en redeneren, maar ook vaak op het gebied van structureren, organiseren en reguleren van gedrag.

Leerlingen die een werkgeheugentraining hebben gedaan, gaan niet alleen vooruit op cognitief gebied (leerresultaten) maar voelen zich vaak competent en bouwen zelfvertrouwen op in het dagelijks leven. Leerlingen die veel vergeten, snel afgeleid zijn en uit zichzelf weinig structuur kunnen aanbrengen, kunnen door een werkgeheugentraining  duidelijk verbetering ervaren. Deze verbetering werkt veelal ook door op school en in de cognitieve resultaten.

Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling bespreken we met de leerling, ouders en leerkrachten wat hierbij ondersteunend kan zijn. We bieden bijvoorbeeld de werkgeheugentraining Jungle Memory aan of we maken een op de leerling toegesneden programma van leer-, geheugen- en motivatietechnieken.

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten in MBO, HBO en WO, die zelfregulerend leren minder sterk ontwikkeld hebben, is de cursus Snel Leren=Leuk Leren een zeer goede (basis)training. Deze training van zes lessen, volg je bij voorkeur met drie à vier personen tegelijk, maar kan in overleg ook individueel aangeboden worden.

De cursus wordt gegeven in Lisse. Indien er meer leerlingen uit een dezelfde plaats of van dezelfde school zich aanmelden, kunnen we in overleg de cursus ter plaatste organiseren.


Positief gedrag ontwikkelen

Met sociale ontwikkeling bedoelen we dat een leerling begrip ontwikkelt voor andere mensen en positief gedrag en vaardigheden ontwikkelt ten opzichte van anderen. Hier valt ook sociale cognitie onder. Dat wil zeggen dat een leerling kennis heeft van omgangsregels en relaties tussen mensen.

De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat een leerling leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan.

Op school wordt meestal de term sociaal-emotionele ontwikkeling gebruikt, als een van de deelgebieden waar een leerling mee om leert gaan op school. Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en temperament.